Herroepingsrecht

Herroepingsrecht/Annulering beleid voor contracten met consumenten

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. Het opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen. Dit geldt ook voor gegraveerde ringen en ook als uw partner de verlovingsring al heeft gedragen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

VERLOVINGSRINGEN.nl
Alexander Scholl
Güterstr. 6
75177 Pforzheim
Deutschland
Telefoon: 020 - 893 277 0 of +49 (0) 7231 28 29 695
info@verlovingsringen.nl 

door middel van een duidelijke verklaring (bv. via een brief per post of een e-mail sturen) van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken het bijgevoegde herroepingsformulier, wat niet vereist is. U kunt ook het herroepingsformulier of een ander duidelijke verklaring invullen en elektronisch indienen op onze website: elektronische herroeping. Indien u van deze optie gebruik maakt, sturen wij u direct (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.
Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van de annulering 

Als u deze overeenkomst herroept, vergoeden wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten ( behalve de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden). Wij betalen u uiterlijk binnen veertien dagen terug vanaf de datum waarop wij kennisgeving van uw annulering hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; in geen geval worden er kosten in rekening gebracht voor deze terugbetaling.
Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
U dient de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de annulering, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. Wij dragen de kosten voor het terug zenden van de goederen. U zult alleen voor de waardevermindering van de goederen moeten betalen, indien deze waardevermindering te wijten is aan het feit dat u de goederen hebt behandeld op een wijze die niet noodzakelijk was voor de controle van de kwaliteit, de kenmerken en de werking van de goederen.

Stuur goederen naar:
Alexander Scholl
Güterstr. 6
75177 Pforzheim  Deutschland

Verlengde terugzendmoegelijkheid tot 50 dagen na ontvangst van de goederen.

Voor alle aankopen op www.verlovingsringen.nl verlenen wij u, naast het wettelijke herroepingsrecht, een verlengde retourtermijn van in totaal 50 dagen na ontvangst van de goederen. Dit recht geeft u de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien, zelfs na het verstrijken van annuleringstermijn ( zie annuleringsvoorwaarden hierboven), door de goederen binnen 50 dagen na ontvangst aan ons terug te sturen. Tijdige verzending is voldoende om de termijn te halen.

Voorwaarde voor de uitoefening is ons in kennis stellen van de herroeping binnen 50 dagen na ontvangst van de goederen. 

Ook als de goederen al gedragen zijn, kunt u ze terugsturen. Voor het herstellen van de gedragen juwelen rekenen wij slechts een vast bedrag van € 35,-, dat wij inhouden bij de terugbetaling van de aankoopprijs. De terugbetaling zal geschieden op de rekening die u voor de betaling hebt gebruikt.

Uw wettelijke herroepingsrecht ( zie hier boven) wordt niet aangetast door de naleving van onze regels inzake de extra contractueel toegekende aanvullende verlengde teruggaafmogelijkheid en blijft ongeacht van dit van kracht. Tot het verstrijken van de termijn voor het wettelijke herroepingsrecht zijn alleen de daar genoemde wettelijke voorwaarden van toepassing. Bovendien beperkt de contractueel verlende verlengde teruggavemogelijkheid niey uw wettelijke garantierechten, die onbeperkt blijven.

Zelfs de aankoop van gegraveerde ringen kunnen worden herroepen!

Modelformulier (pdf) of gebruik eenvoudig ons 
Retourenportal (aanbevolen).