Privacy Policy

Sinds Mei 2018

I.Naam en adres van de verantwoordelijke persoon

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is:

VERLOBUNGSRINGE.de GmbH
Güterstr. 6
75177 Pforzheim
Duitsland
+49 (0) 7231 28 29 695 / 020 893 277 0
info@verlovingsringen.nl
www.verlovingsringen.nl

II. Naam en adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke persoon is:
DataCo GmbH
Joachim Ries
Siegfriedstrasse 8
80803 München
Duitsland
+49 89 740045840
datenschutz@dataguard.de
www.dataguard.de

III. Rechten van de betrokken persoon

De volgende lijst bevat alle rechten van de betrokken personen volgens de GDPR. Rechten die niet relevant zijn voor uw eigen website hoeven niet te worden vermeld. In dat opzicht kan de lijst worden ingekort.

Als persoonlijke gegevens door u worden verwerkt, bent u i.S.d. GDPR en u hebben de volgende rechten op de verantwoordelijke persoon:

1. Recht op informatie

U kunt de verantwoordelijke vragen om te bevestigen of uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt. Als een dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u de volgende persoon om informatie vragen over de volgende informatie:
 

 1. de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of de categorieën ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn of zullen worden bekendgemaakt;
 4. de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de duur van de opslag;
 5. het bestaan ​​van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, een recht op beperking van de verwerking door de verwerkingsverantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonlijke gegevens niet van de betrokkene zijn verzameld;
 8. het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering op grond van artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en - althans in deze gevallen - zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over het feit of de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, worden overgedragen naar een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Art. 46 GDPR te informeren in verband met de overdracht.

2. Recht op rectificatie

U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de verwerkingsverantwoordelijke als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke moet de correctie onverwijld doorvoeren.

3. Recht op beperking van de verwerking

U kunt onder de volgende voorwaarden om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen:

 1. als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist voor een periode die de controller in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren;
 2. de verwerking is onwettig en u weigert de persoonlijke gegevens te verwijderen en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens aan te vragen;
 3. de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar u hebt ze nodig om wettelijke claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen; of
 4. als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR en het nog niet zeker is of de legitieme redenen van de verantwoordelijke opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is beperkt, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang Unie of een lidstaat.

Als de beperking van de verwerking volgens de o.g. Als de omstandigheden beperkt zijn, wordt u door de verantwoordelijke geïnformeerd voordat de beperking wordt opgeheven

4. Recht om te verwijderen

a) VERPLICHTING OM TE VERWIJDEREN

U kunt van de controller verlangen dat hij uw persoonlijke informatie onmiddellijk verwijdert, en de controller is verplicht die informatie onmiddellijk te verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

 1. Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. U trekt uw toestemming voor de verwerkingsgem in. Art. 6, lid 1, blz. 1, lit. a of artikel 9, lid 2, lit. een GDPR en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.
 3. U legt gem.. Artikel 21, lid 1 GDPR-bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of u legt gem. Artikel 21, lid 2 GDPR-bezwaar tegen de verwerking.
 4. Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 5. Het verwijderen van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, is verplicht om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonlijke gegevens over u zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8 (1) GDPR.

 

b) Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke de persoonlijke gegevens met betrekking tot u openbaar heeft gemaakt en in overeenstemming is met. Artikel 17, lid 1, van de GDPR, het neemt passende maatregelen, inclusief technische, om gegevensbeheerders die de persoonsgegevens verwerken waarvan u weet dat ze zijn beïnvloed, te informeren, rekening houdend met beschikbare technologie en implementatiekosten Persoon die door hen is verzocht om alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens te verwijderen of om kopieën of replica's van dergelijke persoonlijke gegevens te maken. 

c) Uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

 1. het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 2. om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van het recht van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen,
  of om een ​​taak van algemeen belang uit te oefenen of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke overgedragen autoriteit;
 3. om reden van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Art. 9 lid. 2 lit. h en i en Art. 9 lid. 3 GDPR;
 4. voor archiefdoeleinden van algemeen belang, , wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden Art. 89 lid. 1 GDPR, oor zover het recht waarnaar wordt verwezen in (a) waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk zal maken of ernstig zal beïnvloeden, of
 5. om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

5. Recht op informatie

Als u het recht hebt op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking aan de verwerkingsverantwoordelijke, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens betreffende u zijn gecorrigeerd of verwijderd of verwerking beperkt te informeren, tenzij: dit blijkt onmogelijk te zijn of vereist een onevenredige inspanning. U hebt het recht om op de hoogte te worden gehouden van deze ontvangers.

6. Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere persoon zonder hinder door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonlijke gegevens, op voorwaarde dat

 1. de verwerking op basis van een toestemming acc. Art. 6, lid 1, blz. 1, lit. een GDPR of art. 9 par. 2 lit. een GDPR of op een contract acc. Art. 6, lid 1, blz. 1, lit. b GDPR is gebaseerd en
  de verwerking gebeurt door geautomatiseerde methoden.

Bij de uitoefening van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks worden overgedragen van een verantwoordelijke persoon aan een andere verantwoordelijke persoon, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen niet worden aangetast.
Het recht op overdraagbaarheid van gegevens is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in de uitoefening van de aan de verwerkingsautoriteit gedelegeerde officiële autoriteit.

7. Recht om bezwaar te maken

U hebt te allen tijde het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, die, overeenkomstig artikel 6, lid 1, p. 1, lit. e of f GDPR maakt bezwaar; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonlijke gegevens die u betreffen niet langer verwerken, tenzij hij dwingende legitieme verwerkingsgronden kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Als de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties; dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij - ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG - uw recht van verzet uit te oefenen via geautomatiseerde procedures die gebruikmaken van technische specificaties.

8. Recht om de verklaring van toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

U hebt het recht om uw privacyverklaring te allen tijde in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking.

9. Geautomatiseerde beslissing per geval, inclusief profilering

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed zal zijn. Dit geldt niet als de beslissing

 1. is vereist voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de controller,
 2. is toegestaan ​​op grond van wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen, en waar dergelijke wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen, of
 3. met uw uitdrukkelijke toestemming.

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonlijke gegevens onder artikel 9 (1) GDPR, tenzij artikel 9 (2) verlicht. a of g GDPR is van toepassing en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.

Met betrekking tot de in (1) en (3) genoemde gevallen, neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen te handhaven, waaronder ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon door de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, om zijn / haar eigen positie uit te drukken en gehoord over de betwisting van de beslissing.

10. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens tegen is de DSGVO schendt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 van de GDPR.

IV. Algemene informatie over gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

In principe verwerken we persoonsgegevens van onze gebruikers alleen voor zover nodig voor het aanbieden van een functionele website en onze inhoud en diensten. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats alleen met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing in gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, is artikel 6, lid 1, S.1 lit. een EU-algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) als rechtsgrondslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, art. 6, lid 1, p. 1, lit. b GDPR als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die vereist zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

Voor zover verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die onderworpen is aan ons bedrijf, art. 6 par. 1 p. 1 lit. c GDPR als rechtsgrondslag.

In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, art. 6, lid 1, blz. 1, lit. d DGPR als rechtsgrondslag.

Als verwerking noodzakelijk is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, en als het belang, de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, art. 6, lid 1, p. 1 lit. f DGPR als rechtsgrond voor verwerking.

3. Gegevens wissen en opslagduur

De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag wordt verwijderd. Bovendien kan het worden opgeslagen als door de Europese of nationale wetgever wordt voorzien in EU-voorschriften, wetten of andere voorschriften waaraan de controller is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

V. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Elke keer dat onze website wordt geopend, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden hier verzameld:

 1. Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. De internetprovider van de gebruiker
 4. Het IP-adres van de gebruiker
 5. Datum en tijdstip van toegang
 6. Webpagina's van waaruit het systeem van de gebruiker onze website bezoekt
 7. Webpagina's die door het systeem van de gebruiker worden geopend via onze website

De gegevens worden ook opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de website op de computer van de gebruiker te kunnen bezorgen. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker gedurende de sessie worden bewaard. Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te garanderen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context.

Voor deze doeleinden is ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van gegevens volgens artikel 6, lid 1, blz. 1, lit. f GDPR.

4. Duur van opslag

De gegevens worden verwijderd zodra dit niet langer nodig is om het doel van de verzameling te bereiken. In het geval van het verzamelen van de gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de respectieve sessie is voltooid. In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan zeven dagen. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende client niet langer mogelijk is.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

Het verzamelen van de gegevens voor het beschikbaar stellen van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen sprake van tegenstrijdigheid van de gebruiker.

VI. Gebruik van cookies

a) Beschrijving en reikwijdte van gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke string waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website opnieuw wordt geopend.

We gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde. De volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden in de cookies:

 1. taalinstellingen
 2. Artikel in de winkelwagen
 3. Log-in informatie
 4. Ingevoerde zoektermen
 5. Frequentie van paginaweergaven
 6. Gebruik van websitefuncties

b) Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f GDPR.

c) Doel van de gegevensverwerking

Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vereenvoudigen. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-einde.

We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 1. Winkelmandje
 2. Overdracht van taalinstellingen
 3. Om het ontwerp en de functionaliteit van onze website te verbeteren

Voor deze doeleinden is ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, p. 1, lit. f GDPR.

d) Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsopties

Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en hierdoor aan onze zijde overgedragen. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is het wellicht niet mogelijk om alle functies van de website volledig te benutten.

VII. Gebruik van Facebook-pixels

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de zogenaamde "Facebook Pixel" van het sociale netwerk Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 Verenigde Staten of als u zich bevindt in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Facebook kan deze analyse-tool gebruiken om de gebruikers van onze website te bepalen als een doelgroep voor het weergeven van advertenties.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, S.1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Facebook-pixels dient om de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoekdoeleinden te evalueren. Als gevolg hiervan kunnen toekomstige advertentiemaatregelen worden geoptimaliseerd.

4. Duur van opslag

We hebben geen informatie over de duur van de opslag.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

De verzamelde gegevens blijven anoniem voor ons. Ze worden opgeslagen en verwerkt door Facebook. Er is een mogelijkheid dat een verbinding met uw Facebook-profiel kan worden gemaakt. Facebook kan deze gegevens gebruiken voor zijn eigen promotionele doeleinden onder het Facebook Data Usage Policy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Als u niet wilt dat Facebook het gebruik van onze website koppelt aan uw Facebook-profiel, log dan uit bij hun Facebook-gebruikersaccount. Het verzamelen door Facebook-pixels en het gebruik van uw gegevens voor de weergave van Facebook-advertenties kan worden tegengegaan via de volgende link: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_.
Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van Facebook-pixels via onze opt-outlink.

VIII. Gebruik van Facebook-plug-in

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de plug-in van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 Verenigde Staten of als u zich in de EU bevindt, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland , Door deze plug-in te activeren, maakt uw browser een verbinding met de Facebook-servers. Facebook leert dat u onze website bezoekt met uw IP-adres. Bovendien ontvangt Facebook informatie over de datum, tijd, browsertype en -versie, besturingssysteemversie en Facebook-cookies die al in de browser zijn opgeslagen. Hieruit kan Facebook herkennen op welke websites met Facebook-inhoud je was.

De plug-in is onderdeel van Facebook en wordt alleen weergegeven op onze site. Elke interactie met de plug-in is een interactie op "facebook.com".

Als u bent aangemeld bij Facebook, wordt uw Facebook-applicatienummer ook overgedragen als u de plug-in activeert. Een bezoek aan onze website kan dus worden gekoppeld aan uw Facebook-account. Afhankelijk van de instelling van uw Facebook-account, wordt klikken op de plug-in ook op Facebook gepubliceerd.

U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Facebook-account voordat u de plug-in activeert en alle Facebook-cookies verwijdert na het bezoeken van websites met Facebook-plug-ins.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6 (1) (1) (a) GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Facebook verwerkt deze gegevens om fouten in zijn eigen systeem te vinden, om zijn eigen producten en hun aanpassing aan gebruikersgedrag te verbeteren, om controle, plaatsing en individualisering van advertenties te verbeteren. Daarnaast dient de verwerking ook de lokalisatie, de registratie van de manier van gebruik van websites met Facebook-inhoud en het doel van marktonderzoek.

4. Duur van opslag

Facebook bewaart gegevens volgens zijn eigen gegevens tot 90 dagen. Daarna worden de gegevens alleen in anonieme vorm gebruikt.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

Meer informatie over het gebruik en verzamelen van gegevens is te vinden in het privacybeleid van Facebook op: https://facebook.com/about/privacy/.

IX. Gebruik van Google AdWords

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google AdWords op onze website, Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Dit is een online advertentieprogramma dat conversies bijhoudt. Wanneer u via een Google-advertentie naar onze website gaat, plaatst Google AdWords een cookie op hun computer. Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie toegewezen.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, S.1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

We ontvangen alleen kennis van het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft gereageerd. Er wordt geen informatie bekendgemaakt die u zou kunnen identificeren. Het gebruik is niet voor traceerbaarheid.

4. Duur van opslag

De cookie verliest zijn geldigheid na 30 dagen.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt Google Conversion Tracking stoppen door tracking in uw browser uit te schakelen. Ga voor meer informatie naar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

X. Gebruik van Google Analytics

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een Google-server in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort in lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS verzonden en daar ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website.

In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant aan te bieden. Het IP-adres dat door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt verstrekt, wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.

U kunt de opslag van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; We wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, S.1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de persoonlijke gegevens ligt in de gerichte aanpak van een doelgroep, die bij het paginabezoek al een eerste interesse heeft getoond.

4. Duur van opslag

Advertentiegegevens in serverlogboeken worden door Google geanonimiseerd volgens hun eigen informatie, die delen van het IP-adres en cookie-informatie na 9 of 18 maanden verwijdert.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt ook het verzamelen van gegevens gegenereerd door de cookie en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Ga voor meer informatie naar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

XI. Gebruik van Google Analytics Remarketing

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de remarketingfunctie op onze website bij Google Inc., 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Samen met Google bieden we geschikte en op interesses gebaseerde advertenties. Google Analytics Remarketing maakt gebruik van cookies. Deze worden op uw computer opgeslagen. Volgens Google wordt er geen persoonlijke informatie verzameld. Het beweert ook te zijn losgekoppeld van de andere Google-services.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, S.1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens ligt in het gericht adresseren van een doelgroep. De cookies die op uw computer zijn opgeslagen, worden herkend wanneer u een website bezoekt en kunnen u daarom op interesses gebaseerde advertenties tonen

4. Duur van opslag

Advertentiegegevens in serverlogboeken worden door Google geanonimiseerd volgens hun eigen informatie, die delen van het IP-adres en cookie-informatie na 9 of 18 maanden verwijdert.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt het gebruik van de remarketingfunctie voorkomen door de instellingen op de onderstaande link te volgen: https://www.google.com/settings/ads. Ga voor meer informatie naar https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

XII. Gebruik van Google Webfonts

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Om de weergave van informatie op deze site optisch te verbeteren, worden Google Webfonts (http://www.google.com/webfonts/) gebruikt. De webfonts worden overgedragen wanneer de pagina in de cache van de browser wordt opgeroepen om ze voor de presentatie te gebruiken. Als de browser geen ondersteuning biedt voor Google Web-lettertypen of de toegang verbiedt, wordt de tekst weergegeven in een standaardlettertype.

Wanneer de pagina wordt geopend, ontvangt de websitebezoeker geen cookies. Gegevens die worden ingediend in verband met de paginaweergave worden verzonden naar bronspecifieke domeinen zoals fonts.googleapis.com of fonts.gstatic.com. U wordt niet geassocieerd met informatie die wordt verzameld of gebruikt in verband met het parallelle gebruik van geverifieerde Google-services zoals Gmail.

Ook wordt het IP-adres van de browser van de terminal van de bezoeker van deze website opgeslagen door Google.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, lit. f GDPR. Het gerechtvaardigde belang bestaat uit een foutloze functie van de website.

3. Doel van de gegevensverwerking

Dit is nodig zodat uw browser ook een visueel verbeterde presentatie van onze teksten kan weergeven. Als uw browser deze functie niet ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken om te bekijken.

4. Duur van opslag

We hebben geen informatie over de opslagduur bij onze processor.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt uw browser zo instellen dat de lettertypen niet worden gedownload van de Google-servers (bijvoorbeeld door add-ons zoals NoScript of Ghostery voor Firefox te installeren.) Als uw browser Google Fonts niet ondersteunt of als u toegang hebt tot de Stop Google-servers, de tekst wordt weergegeven in het standaardlettertype van het systeem.

XIII. Gebruik van Hotjar

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de analysesoftware Hotjar van Hotjar Ltd., 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta. Deze software meet klikken en muisbewegingen. Heatmaps laten anoniem zien op welke elementen van een website wordt geklikt. Alle persoonlijke gegevens worden geanonimiseerd. De software vangt apparaatspecifieke gegevens op, zoals het IP-adres, browserinformatie, schermgrootte van uw apparaat, geografische locatie en voorkeurstaal. De datum en tijd van toegang tot onze website en het domein worden vastgelegd. Hotjar kan ook gebruikmaken van services van derden, zoals Google Analytics en Optimizely. Raadpleeg hun privacybeleid voor meer informatie over hoe de externe providers verwerken.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor verwerking is artikel 6, lid 1, S.1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het gebruik van Hotjar dient om uw bezoek aan onze website gebruiksvriendelijker te maken.

4. Duur van opslag

De gebruikte cookies worden opgeslagen in een periode tussen het einde van de sessie en maximaal een jaar.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt de enquête uitschakelen via de volgende link: https://www.hotjar.com/optout. Voor meer informatie, bezoek https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

XIV. Gebruik van Instagram plug-in

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Op onze pagina's zijn plug-ins van de service Instagram geïntegreerd. Deze worden geleverd door Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. De geïntegreerde Instagram-knoppen worden door ons gebruikt om te linken naar ons Instagram-profiel. Evenzo is een widget geïntegreerd waarmee we bepaalde foto's en video's van ons Instagram-profiel op onze website kunnen plaatsen.

Wanneer u een pagina van ons bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met een Instagram-server. De inhoud van de plug-ins wordt hierdoor rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de website geïntegreerd. Hiermee worden gegevens automatisch overgedragen naar Instagram en opgeslagen op hun servers. Deze gegevens omvatten verbindingsinformatie (zoals uw IP-adres, datum en tijd, de bezochte URL), de browser die u gebruikt en het besturingssysteem. Uw bezoek aan onze pagina's kan worden gevolgd door Instagram, zelfs als u de plug-infuncties niet actief gebruikt.

Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina's aan uw Instagram-profiel koppelen door op de Instagram-knop te klikken. Hiermee kan Instagram het bezoek van onze pagina's aan uw gebruikersaccount koppelen. Als u deze onmiddellijke toewijzing wilt voorkomen, moet u zich afmelden bij Instagram voordat u onze website bezoekt.

Zie het Instagram Privacybeleid: https://help.instagram.com/155833707900388 voor meer informatie

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van gebruikers is artikel 6 (1) S.1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

Raadpleeg voor informatie over het doel van de verwerking van persoonlijke informatie het Privacybeleid van Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

4. Duur van opslag

We hebben geen informatie over de duur van de opslag.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

Zie de volgende link voor meer informatie: https://help.instagram.com/155833707900388

XV. Gebruik van YouTube

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken de door Google aangedreven plug-in op YouTube, YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VERENIGDE STATEN. Wanneer u onze website bezoekt, maakt uw browser verbinding met de servers van YouTube. Informatie over uw websitebezoek wordt gedeeld met YouTube. We hebben geen controle over de inhoud van de plug-in. Als u tijdens uw bezoek bent aangemeld bij uw YouTube-account, kan YouTube uw bezoek aan deze website koppelen. Interactie met deze plug-in verzendt deze informatie rechtstreeks naar YouTube en slaat deze daar op. Als u deze gegevensoverdracht niet wilt, moet u zich afmelden bij uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

2. Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De wettelijke basis voor het verwerken van de persoonsgegevens van gebruikers is artikel 6, lid 1, blz. 1 lit. f GDPR.

3. Doel van de gegevensverwerking

De voorziening van de YouTube-plug-in is bedoeld voor de gebruiksvriendelijkheid van onze site.

4. Duur van opslag

We hebben geen informatie over de duur van de opslag.

5. Oppositie- en verwijderingsmogelijkheid

Ga voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling van YouTube naar: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.